تشخیص اصالت محصولات رینکو

برای اعتبار سنجی و اطلاع از اورجینال بودن محصولات رینکو به سایت این کمپانی با آدرس زیر مراجعه نمایید.

(لطفا توجه نمایید که جهت ورود به سایت رینکو باید از نرم افزار های تغییر IP استفاده نمایید)

بعد از ورود به سایت طبق گام های زیر عمل نمایید:

برچسب طوسی رنگ پشت جعبه دستگاه را بتراشید تا کد امنیتی را مشاهده کنید.

به شکل زیر

داخل سایت رینکو کادری به شکل زیر را می‌بینید که باید کد امنیتی درج شده روی جعبه دستگاه را در آن وارد نمایید.

در صورتی که محصول شما اورجینال باشد، پیام زیر را همراه با تاریخ ثبت دستگاه مشاهده خواهید کرد:

Verification is successful!Verification time: 2020-11-09 00:26:36

در صورتی که دستگاه شما تقلبی (غیر اورجینال) باشد، پیام زیر را مشاهده خواهید کرد:

!Verification is unsuccessful! If this code is being scanned for the first time, please contact us