تشخیص اصالت محصولات آی جوی

برای اعتبار سنجی و اطلاع از اورجینال بودن محصولات آی جوی به سایت این کمپانی با آدرس زیر مراجعه نمایید.

برچسب طوسی رنگ پشت جعبه دستگاه را بتراشید تا کد امنیتی را مشاهده کنید.

به شکل زیر

داخل سایت آی جوی کادری به شکل زیر را می‌بینید که باید کد امنیتی درج شده روی جعبه دستگاه را در آن وارد نمایید.

در صورتی که محصول شما اورجینال باشد، پیام زیر را مشاهده خواهید کرد:

({‘!result’:’This is original IJOY product! ,pls feel free to use !Thank you ‘})

در صورتی که محصول شما قبلا استفاده شده باشد (دست دوم باشد)، پیام زیر را همراه با تاریخ اولین ثبت دستگاه مشاهده می‌کنید:

.Hello, security code (1234567891234567) you have requested has been inquired, the first query time: 2020-11-09 20:27:24, query is: website, query the security code has been 2 times ; If you are not the first query, please beware of imitations

در صورتی که دستگاه شما تقلبی (غیر اورجینال) باشد، پیام زیر را مشاهده خواهید کرد:

After system verification, security code on your request (1234567891234567) does not exist, please try again after verification. Thank you for your inquiry